อนุญาตให้แรงงานสามารถทำงานได้ทุกที่ในหลายจังหวัด

กรมการจัดหางานอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ทำงานในกิจการก่อสร้าง ขนส่งสินค้า และกิจการที่มีลักษณะเดียวกัน สามารถทำงานได้ทุกที่ในจังหวัด และหลายจังหวัด
 
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ทำงานในกิจการก่อสร้าง ขนส่งสินค้า และกิจการที่มีลักษณะเดียวกัน สามารถทำงานได้ตามความจำเป็นของกิจการ โดยอาจพิจารณาอนุญาตทำงานทั้งจังหวัด ตามความจำเป็น หรืออนุญาตทำงานในหลายจังหวัดต่อเนื่องกัน เช่น กรณีกิจการขนส่งสินค้าในจังหวัดที่มี ระยะทางไกลและต้องผ่านจังหวัดอื่นๆ ระหว่างเดินทาง โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และแรงงานต่างด้าว ที่นำเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรภายใต้บันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานกรรมกรแล้ว ต่อมามีความจำเป็นต้องทำงานในสถานที่อื่นกับนายจ้างของตนเอง แต่ไม่สามารถระบุสถานที่ทำงานภายในท้องที่จังหวัดเดียวกันได้ เช่น แรงงานต่างด้าวที่ทำงานกิจการขนส่ง ที่จำเป็นต้องติดตามรถเพื่อไปส่งสินค้าตามร้านค้าต่างๆ ทั่วพื้นที่จังหวัด แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นแห่งใดบ้าง ให้ยื่นคำขอเพิ่มสถานที่ทำงาน 100 บาท/1 คำขอ ส่วนกรณีที่เป็นการขอเพิ่มสถานที่ทำงานในหลายจังหวัด เช่น แรงงานต่างด้าวที่มีความจำเป็นต้องทำงานในหลายจังหวัด หรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่มีสถานที่ทำงานหลายแห่งและมีความต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถระบุสถานที่ทำงานได้ ให้แรงงานต่างด้าวยื่นคำขอเพิ่มท้องที่ และสถานที่ทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่ได้รับอนุญาตทำงาน โดยชำระค่ายื่นคำขอฉบับละ 100 บาท/1 ท้องที่จังหวัด และเมื่อได้รับอนุญาตให้เพิ่มสถานที่ทำงาน หรือท้องที่ในการทำงานแล้วจะได้รับหนังสือรับรองการอนุญาตให้เพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงานแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่หากมีการตรวจสอบ
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าว เช่น กิจการที่ต้องมีการขนส่ง/ขนถ่ายสินค้า กิจการก่อสร้าง หรือกิจการอื่นๆ ที่มีลักษณะการทำงานหลายแห่งเช่นเดียวกัน เป็นต้น การที่กรมการจัดหางานอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา สามารถทำงานได้หลายสถานที่ภายในจังหวัด และหลายท้องที่จังหวัด จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานในบางประเภทกิจการที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวได้อย่างมาก แต่ขอเตือนให้แรงงานต่างด้าวที่ต้องการเพิ่มสถานที่ทำงาน หรือท้องที่จังหวัด ต้องทำงานกับนายจ้างของตนเองเท่านั้น หากพบกระทำผิดไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานและ กับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่ตามที่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 05301120911-4 ทุกวันเวลาราชการ Line ID @qrz8085k Website : www.doe.go.th/chiangmai และ Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่ 
Close Comments

Comments are closed.