สำนักโพลไอเอฟดี เผยผลสำรวจความมั่นใจของประชาชนต่อระบบขนส่งสาธารณะ

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา — 21 กุมภาพันธ์ 2560 12:13

          ปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากต้องเดินทางโดยใช้บริการระบบการขนส่งสาธารณะในแต่ละวัน ที่ผ่านมา พบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากระบบขนส่งสาธารณะจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้บริการและประชาชนที่เป็นผู้ร่วมขับขี่บนถนน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความกังวลและรู้สึกในด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะ
          สำนักโพลไอเอฟดี ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 1,182 คน เมื่อถามถึงความมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากน้อยเพียงใด ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความมั่นใจในระบบขนส่งสาธารณะ 7.07 คะแนน (คะแนนเต็ม 10)
          เมื่อสอบถามถึงความมั่นใจในความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะแต่ละประเภท พบว่า ระบบขนส่งสาธารณะ 5 อันดับแรก ที่ประชาชนไม่มั่นใจความปลอดภัยมากที่สุด คือ รถตู้ รถตุ๊กๆ รถสองแถว รถกะป๊อ และรถมินิบัส ตามลำดับ และระบบขนส่งที่ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยมากที่สุดคือ เครื่องบิน และรถไฟ ตามลำดับ
          เมื่อสอบถามประชาชนเพิ่มเติม เกี่ยวกับแนวทางว่าทำอย่างไรให้ระบบรถและเรือโดยสารสาธารณะมีความปลอดภัยขึ้น ผลสำรวจ 3 อันดับแรก คือ เพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายให้หนักขึ้นและเข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย ให้พนักงานขับรถและเรือโดยสารทุกประเภทต้องมีใบอนุญาติและกวดขันเคร่งครัด และติดตั้ง GPS และเครื่องเตือนความเร็วในรถและเรือโดยสารทุกประเภท 
          จากผลการสำรวจ ชี้ชัดว่าถึงเวลาที่ต้องปฏิรูประบบการขนส่งสาธารณะทั้งระบบ โดยเฉพาะรถตู้ รถตุ๊กๆ รถขนส่งสาธารณะต่างๆ ที่คะแนนผลสำรวจออกมาในระดับต่ำที่สุด ด้วยการปฏิรูปทั้งด้านกฎหมายที่เข้มงวดในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานด้านคนขับ ระบบบริหารจัดการและควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และการให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยกำหนดเวลาและมาตรการด้านแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารแก่ประชาชนเป็นระยะ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนไปในอนาคต

 

 

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR

คำค้น: สำนักโพลไอเอฟดี

Close Comments

Comments are closed.