ขนส่งฯขอผู้ประกอบการรถบรรทุกเข้มกม.

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขอผู้ประกอบการขนส่ง ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกเคร่งครัด 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ความคืบหน้าจัดระเบียบรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้ใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดในการควบคุมรถบรรทุกที่มีการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถเพื่อให้สามารถบรรทุกสิ่งของได้มากขึ้น ซึ่งหากพบรถที่มีการแก้ไขดัดแปลงตัวถังเพื่อให้สามารถบรรทุกได้มากกว่าปกติ ดำเนินการเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ฐานแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน พร้อมทั้งสั่งหยุดใช้รถทันทีทุกราย จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขและนำกลับมาให้สำนักงานขนส่งตรวจสภาพก่อนจึงนำรถกลับไปใช้งานได้ และหากพบการฝ่าฝืนซ้ำซาก อาจพิจารณามาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดที่สูงขึ้นทั้งคนขับรถและผู้ประกอบการเพื่อป้องกันพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้ถนนชำรุดเสียหาย และรัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ขับรถ ผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถบรรทุก ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่เพียงแต่เกิดผลเสียต่อสภาพผิวทางเท่านั้น ยังส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น

Close Comments

Comments are closed.