ขนส่งจัดระเบียนน้ำหนักรถบรรทุก

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยถึงความร่วมมือในการจัดระเบียบรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้ใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดในการควบคุมรถบรรทุกที่มีการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถเพื่อให้สามารถบรรทุกสิ่งของได้มากขึ้น อันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน โดย กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ตำรวจทางหลวง และทหารในพื้นที่ เข้มงวดตรวจสอบรถบรรทุกบนถนนสายหลักและสายรองให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบรถที่มีการแก้ไขดัดแปลงตัวถังเพื่อให้สามารถบรรทุกได้มากกว่าปกติ ดำเนินการเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ฐานแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน พร้อมทั้งสั่งหยุดใช้รถทันทีทุกราย จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขและนำกลับมาให้สำนักงานขนส่งตรวจสภาพก่อนจึงนำรถกลับไปใช้งานได้ และหากพบการฝ่าฝืนซ้ำซาก กรมการขนส่งทางบกอาจพิจารณามาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดที่สูงขึ้นทั้งคนขับรถและผู้ประกอบการเพื่อป้องกันพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้ถนนชำรุดเสียหาย และรัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมแต่ละปีเป็นจำนวนมาก
 

 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ขับรถ ผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถบรรทุก ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่เพียงแต่เกิดผลเสียต่อสภาพผิวทางเท่านั้น ยังส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้งานเกินสมรรถนะทำให้การทำงานของระบบเบรก ระบบช่วงล่างต่างๆ มีประสิทธิภาพลดลง ส่งผลต่อการเสียสมดุลของรถในขณะขับขี่และยากต่อการควบคุมรถ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงการบรรทุกสิ่งของ อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกจะกำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงพื้นที่ในถนนทุกสายตรวจตราให้มีความถี่และความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับรถบรรทุกที่ฝ่าฝืนกฎหมายทุกรายตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

Close Comments

Comments are closed.