ขนส่งจังหวัดพะเยา จัดงาน "Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" และเปิดศูนย์บริหารการเดินรถด้วยระบบ GPS...

echo Out21 กุมภาพันธ์ 2560 / 11:19:59  

ขนส่งจังหวัดพะเยา จัดงาน "Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" และเปิดศูนย์บริหารการเดินรถด้วยระบบ GPS… 
ขนส่งจังหวัดพะเยา จัดงาน "Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" และเปิดศูนย์บริหารการเดินรถด้วยระบบ GPS...

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดงาน "Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน" และเปิดศูนย์บริหารการเดินรถด้วยระบบ GPS… 
 
วันนี้ (21 ก.พ.60) ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” พร้อมเปิดศูนย์บริหารการเดินรถด้วยระบบ GPS ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาจัดขึ้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการมอบของขวัญให้กับประชาชน โดยให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อให้เขาสามารถช่วยตัวเองและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ศูนย์บริหารการเดินรถด้วยระบบ GPS จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักในด้านความปลอดภัยในการขนส่งถนน ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินมาตรการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่พนักงานขับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประสบภัยจาการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
พร้อมกันนี้นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจำนวน 9 ราย เป็นรถนั่งไฟฟ้า 4 ราย รถนั่งธรรมดา 2 ราย ขาเทียม 2 ราย และเตียงนอน 1 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 547,000 บาท
นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ์ ขนส่งจังหวัดพะเยา กล่าวว่า โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรื กปถ. ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งมอบความสุขให้กับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการมอบอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสามารถทำให้ผู้พิการกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น และส่งมอบความสุขให้กับประชาชนทุกคนด้วยการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนผ่านมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริการจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับปีงบประมาณ 2559 กรมการขนส่งทางบกได้อนุมัติจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯทั่วประเทศ จำนวน 1,653 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,038,000 บาท โดยจังหวัดพะเยาได้รับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจำนวน 9 ราย เป็นรถนั่งไฟฟ้า 4 ราย รถนั่งธรรมดา 2 ราย ขาเทียม 2 ราย และเตียงนอน 1 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 547,000 บาท
โดย การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะมีการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการแล้ว ยังมีการเปิดศูนย์บริหารการเดินรถด้วยระบบ GPS ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินมาตรการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งได้จัดตั้งและดำเนินการในส่วนกลางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 และจัดตั้งครบทุกสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศในเดือนธันวาคม 2559 


ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา 
 
Close Comments

Comments are closed.