กพร. จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนากำลังแรงงานระบบขนส่งทางราง

กพร. จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนากำลังแรงงานระบบขนส่งทางราง

           

 

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีประสิทธิภาพทุกรายสาขา จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนากำลังแรงงานระบบขนส่งทางราง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยเฉพาะระบบขนส่งทางรางทั้งระบบของประเทศไทย ให้มีความรู้ทักษะ ความสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนและการให้บริการระบบรางของประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและยั่งยืน โดยต้องมีการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ครอบคลุมตำแหน่งงานและอาชีพพร้อมทั้งผลิตและพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมระยะยาวให้มีปริมาณและคุณภาพรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระบบการขนส่งทางรางด้วย

         

ทั้งนี้ปัจจุบันรถไฟในประเทศไทยมีทั้งระบบรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการเดินทางหรือขนส่ง  รัฐบาลจึงได้มีนโยบายเพิ่มเส้นทางการขนส่งทางราง ให้เชื่อมโยงและครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งผลให้อุตสาหกรรมระบบรางมีความต้องการบุคลากรแรงงานด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาจำนวนมาก 

         

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตแรงงานรองรับการขยายตัวดังกล่าว และการพัฒนากำลังแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการที่ชัดเจน และตอบโจทย์ทุกภาคส่วนได้ จึงมีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ขึ้น ในเบื้องต้นกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ด้าน ด้านแรก คือการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน และจัดทำหลักสูตรเฉพาะด้าน สำหรับบุคลากรในระบบขนส่งทางราง เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการความปลอดภัยของผู้โดยสาร อาทิ เสริมวิชาเฉพาะด้านระบบรางเข้าไปในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา จัดทำหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ด้านที่ 2 การผลิตและพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งงานหลักของระบบการขนส่งทาง ราง เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบการขนส่งทางราง โดยมุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่ระบบ และพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในระบบให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับที่เหมาะสมต่อการทำงาน ด้านที่ 3 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยสร้างระบบฐานข้อมูลกำลังคนในสายขนส่งทางรางให้ชัดเจน

         

ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ กพร.จะได้นำยุทธศาสตร์ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการพัฒนากำลังแรงงานรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางต่อไป" นายธีรพล กล่าว

Close Comments

Comments are closed.