ขนส่งปราจีน จัดโครงการ “ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน”

ขนส่งปราจีน จัดโครงการ “ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน”

        ปราจีนบุรี – สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการ “ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน”
       
       วันนี้ (17 ก.พ.) นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ตามยุทธศาสตร์ของกรมการขนส่งทางบก โดยจัดขึ้นที่โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
       
       พร้อมเน้นย้ำให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และร่วมมือป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 กำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง คือ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
       
       กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งกำหนดให้ช่วยเหลือในรูปของอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ โดยกรมการขนส่งทางบก ได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
       
       สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 17 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 812,000 บาท โดยอุปกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ รถนั่งไฟฟ้า รถนั่งธรรมดา ขาเทียม เตียงนอน และอุปกรณ์อื่นๆ
       
       นางสุวรรณี สินาเจริญ ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้ความช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์แก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เป็นการให้กำลังใจ สร้างความมั่นใจแก่ผู้พิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข และความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน
       
       รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้เป็นอย่างดี
       
       ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล เรื่องของขวัญที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น 
 

ขนส่งปราจีน จัดโครงการ “ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน”

        

Close Comments

Comments are closed.