รมว.วิทยาศาสตร์ฯชูวทน.เพิ่มศักยภาพชุมชน

'อรรชกา' รัฐมนตรี ก.วิทย์ หนุนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน โอทอป เอสเอ็มอีด้วยวทน. 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมย้ำให้ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน OTOP/SMEs ซึ่งเป็นชุมชนฐานรากของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และขยายขอบเขตพื้นที่ในการนำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทน. )เข้าไปสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้น นอกจากนี้ควรมุ่งงานวิจัยที่มีโอกาสด้านเศรษฐกิจกับพันธมิตรภาคเอกชนรายใหญ่ๆ มากขึ้น เพื่อให้มีผลกระทบสูงต่อประเทศ


นอกจากนั้น ได้เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ซึ่ง วว. มีความพร้อมทางห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัยและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง ในงานบริการวิเคราะห์และทดสอบทางกล การสั่นสะเทือน ความล้า และความคงทนคลอบคลุมทั้งรถไฟขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถบรรทุกขนาดเล็ก และรถบรรทุกขนาดใหญ่

รวมทั้งยังให้บริการประเมินคุณภาพและรับรองความปลอดภัยในการใช้งานของชิ้นส่วน อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบราง ตลอดจนให้บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบรางหรือชิ้นส่วนรถไฟในประเทศ ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ ผู้รับเหมาวางระบบรถไฟ หน่วยงานบริหารการเดินรถไฟ หน่วยงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟ ฯลฯ ในปีที่ผ่านมา วว. ได้ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนระบบรางรถไฟ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท


ปัจจุบัน วว. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นหน่วยงานดำเนินการในโครงการความร่วมมือ Thailand-China Joint Research Center on Railway System โดยรับผิดชอบด้านการทดสอบคุณสมบัติทางกล ความแข็งแรง การสั่นสะเทือน ความล้าและความคงทนของชิ้นส่วน อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบราง เช่น หมอนรถไฟ รางและรอยเชื่อมต่อราง เครื่องยึดเหนี่ยวราง โบกี้ และระบบห้ามล้อ รถไฟ ฯลฯ รวมทั้งยังได้สนับสนุนนโยบายด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ โดยจัดทำ โครงการบริการมาตรฐานการทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางราง เพื่อจัดตั้ง ศูนย์ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ประเมินคุณภาพและรับรองความปลอดภัยในการใช้งานชิ้นส่วน อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบรางอย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน โดยขยายขอบเขตการให้บริการด้านระบบรางต่อยอดจากฐานงานเดิมให้ครอบคลุมทุกระบบ โดยปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพด้วย วทน. จำนวน 127 ราย วงเงินอนุมัติ 18.11 ล้านบาท 

Close Comments

Comments are closed.