รฟม.ขอชี้แจงข้อเท็จจริง

รฟม.ขอชี้แจงข้อเท็จจริง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ ดร. สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความทางเฟสบุ๊ก กรณีรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยระบุว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ – เตาปูน (โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม) มาตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2559 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 6 เดือนแล้ว แต่ยังมีผู้ใช้บริการน้อยมาก ทำให้ต้องรับภาระขาดทุนเฉลี่ยประมาณ 3.5 ล้านบาทต่อวัน นั้น  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอชี้แจงว่า การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (โครงการรถไฟฟ้าฯ) นี้เป็นการดำเนินการโครงการในรูปแบบของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน โดยเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ Public Private Partnership (PPP) ในรูปแบบ PPP Gross Cost กล่าวคือ รัฐลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร ในขณะที่เอกชนลงทุนระบบรางและระบบรถไฟฟ้าและทำหน้าที่เดินรถไฟฟ้า โดยรัฐจ่ายชำระเป็นเงินลงทุนให้แก่เอกชนสำหรับค่ารถไฟฟ้าและค่าจ้างเดินรถไฟฟ้าแบบกำหนดราคาคงที่ ซึ่งจากรูปแบบการดำเนินโครงการดังกล่าวจึงส่งผลให้ รฟม. ในฐานะหน่วยงานของรัฐมีภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงจากค่าผ่อนชำระระบบรถไฟฟ้าและค่าจ้างเดินรถไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

 

นอกจากนี้ นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผลตอบแทนทางด้านการเงินแต่เน้นผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นหากพิจารณาเฉพาะผลตอบแทนทางด้านการเงินจากผลการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าฯ ที่ผ่านมาจะพบว่าโครงการรถไฟฟ้าฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน ทั้งนี้เพราะมูลค่าการก่อสร้างระบบขนส่งทางรางที่สูง  ในขณะที่กำหนดอัตราค่าโดยสารที่ต่ำ ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงให้ประชนชนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบของรถไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาความคุ้มค่าการลงทุนของโครงการในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าฯ ที่มุ่งเน้นผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้นจะพิจารณาจากการที่ โครงการรถไฟฟ้าฯ สามารถช่วยลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่งอันเป็นผลจากการจราจรติดขัด ตลอดจนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซส์  ลดค่าใช้จ่ายจากการกำจัดมลพิษ เกิดการเพิ่มการจ้างงาน ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการประหยัดเวลาในการเดินทางและความปลอดภัยจากการเดินทางที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอื่น อาทิเช่น รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม รฟม. ได้เร่งรัดก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของรัฐบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางขนส่งของประชาชน และลดปัญหาวิกฤติจราจรในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม รฟม. ก็มิได้นิ่งนอนใจในการปรับปรุงการให้บริการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดมาตรการในการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าให้มีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าฯ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด

Close Comments

Comments are closed.