ผุด “ผังเมืองรวมแม่ฮ่องสอน” ปี 60 ยกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง “เขตอนุรักษ์ป่าไม้” - คุมอาคารเขตเมืองปาย

ผุด “ผังเมืองรวมแม่ฮ่องสอน” ปี 60 ยกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง “เขตอนุรักษ์ป่าไม้” - คุมอาคารเขตเมืองปาย

        ประกาศใช้ผังเมืองรวม “จังหวัดแม่ฮ่องสอน” พ.ศ. 2560 กำหนดแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ เกือบทั้งจังหวัด พร้อมกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ 6 สาย ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ เผยยังคงห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด ในพื้นที่ 5 ตำบล อำเภอปาย
       
       วันนี้ (23 มี.ค.) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ พบว่าในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้เกือบทั้งจังหวัด
       
       ทั้งนี้ กำหนดพื้นที่ดังต่อไปนี้เป็นพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกฝาเสื่อ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุรินทร์ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เงาและป่าแม่สําเพ็ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา และอุทยานแห่งชาติสาละวิน
       
       มีการกำหนดด้วยว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำปายและแม่น้ำยวม ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ ของแม่น้ำปายและแม่น้ำยวมไม่น้อยกว่า 25 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่ง ทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำของแม่น้ำรางหลวง แม่น้ำแม่สะงี แม่น้ำแม่สะงา แม่น้ำแม่ฮ่องสอน และแม่น้ำแม่สะเรียง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำของแม่น้ำรางหลวง แม่น้ำแม่สะงี แม่น้ำแม่สะงา แม่น้ำแม่ฮ่องสอน และแม่น้ำแม่สะเรียง ไม่น้อยกว่า 12 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำอื่นนอกจากที่กำหนดไว้
       
       ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำสาละวินให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำสาละวินไม่น้อยกว่า 100 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำปายและแม่น้ำยวม ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำปายและแม่น้ำยวมไม่น้อยกว่า 50 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม และขนส่งทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำของแม่น้ำแม่สะงี แม่น้ำแม่สะงา แม่น้ำแม่ฮ่องสอน แม่น้ำปอน แม่น้ำแม่สะมาด แม่น้ำแม่ลาก๊ะ แม่น้ำแม่ลาน้อย แม่น้ำแม่สะเรียง และแม่น้ำแม่ลิด ให้มีที่ว่าง ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำของ แม่น้ำแม่สะงี แม่น้ำแม่สะงา แม่น้ำแม่ฮ่องสอน แม่น้ำปอน แม่น้ำแม่สะมาด แม่น้ำแม่ลาก๊ะ แม่น้ำแม่ลาน้อย แม่น้ำแม่สะเรียง และแม่น้ำแม่ลิด ไม่น้อยกว่า 25 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค
       
       มีรายงานว่า กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 ยังคงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแม่นาเติง ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงใต้ ตำบลแม่ฮี้ และตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ได้กำหนดพื้นที่ 3 บริเวณ มีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างอาคารชนิด/ประเภทต่างๆ ในแต่ละบริเวณ ที่สำคัญๆ
       
       อ่าน ผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2560 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/033/1.PDF 
 

ผุด “ผังเมืองรวมแม่ฮ่องสอน” ปี 60 ยกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง “เขตอนุรักษ์ป่าไม้” - คุมอาคารเขตเมืองปาย

        
 

ผุด “ผังเมืองรวมแม่ฮ่องสอน” ปี 60 ยกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง “เขตอนุรักษ์ป่าไม้” - คุมอาคารเขตเมืองปาย
Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.