ขนส่งจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ Happiness for All

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการ Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน โดยมี นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดกระบี่รักษาการขนส่งจังหวัดภูเก็ต ดร.ประภาศรี นรินทร์รักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้สนับสนุนโครงการแบะ ผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนเข้าร่วม

นายบัญญัติ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้เห็นความสำคัญใรการให้ความช่วยเหลือผู้พิการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการมอบของขวัญให้กับประชาชน กรมขนส่งทางบกจึงได้จัดโครงการ Happiness for All: ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือ กปถ. โดยโครงการดังกล่าวเป็นการมอบความสุขให้กับผู้พิการ อันเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการมอบอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสามารถทำให้ผู้พิการกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งมอบความสุขให้กับประชาชนทุกคนด้วยการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนผ่านมาตรการควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการ ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของ กรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่ภาครัฐ กระทรวงคมนาคม และกรมขนส่งทางบก รวมถึงกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีต่อผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน และประชาชนทุกคน ประกอบกับเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ที่นำไปสร้างความสุข สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชน และสังคมส่วนรวมได้อย่างมากมาย

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 จังหวัดภูเก็ตได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ผู้พิการจำนวน 7 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 367,000 บาทโดยอุปกรณ์ที่ ให้ความช่วยเหลือได้แก่รถนั่งไฟฟ้าจำนวน 1 คัน รถนั่งธรรมดาจำนวน 2 คัน และขาเทียมจำนวน 4 อัน เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้รับรู้ว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งและไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะให้ความช่วยเหลือ ซึ่งนับว่าเป็นการคืนความสุข การให้กำลังใจ รวมถึงการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประสบภัยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้ และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

Close Comments

Comments are closed.